BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ziemi platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – wed?ug raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana nieopodal takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsafe kod promocyjny Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wielce plasuje si? w sieciowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju komputer?w, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu wydob?dziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane spo?r?d gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny w tej chwili gdzie? kojarzy? charakterystyczne logo tej marki – lub to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re odnajdziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca zawodnik?w. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle popularne i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych wortalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe post?powanie kasyna Betsafe mo?emy ju? zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod pewn? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Polski (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, aby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak zatem widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe bez w?tpienia stara si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co silnie, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, gdy? wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste u?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych spo?r?d nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? faktycznie przyjemnie.

Na dodatek witryna internetowa Betsafe jest w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Do?? ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. przy co tutaj w rzeczywisto?ci mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania oraz nie pozwala posortowa? gier przy zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i b?d? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym g??wnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to pewien z najlepszych bukmacher?w dzi?ki ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? funkcjonuje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto wskazane jest tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z okazji jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz?stka puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w s?u??ce do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz adres zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszystkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / jeden adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie powinni?my pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w stanie nic zrobi? z wi?ksz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga konsumenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na model, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?eli jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie?cie z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie trzeba ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby zdo?a? wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych elementach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim istotnym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli rozporz?dzimy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce wraz z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, a a? z trzech r??norodnych bonus?w.

Pierwsza cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? pozna? w bran?y.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni po rejestracji – mamy zatem tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas s?u??ce do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? do obrotu tak samo. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem wydaje si? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci czyli, ?e dana gra wa?ny jest do wymaga? ruchu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? dzi?ki sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie gry zosta?y wy??czone z promocji i w jakim stopniu.